prof. zw. dr hab.
Zdzisław Chmielewski
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
 
życiorys
publikacje
galeria
kontakt
 
 publikacje

Bibliografia publikacji prof. Zdzisława Chmielewskiego


1968

1.
Akta do dziejów przemysłu województwa szczecińskiego w latach 1945–1950, „Przegląd Zachodniopomorski” t. 12 (1968), z. 2, s. 117–123.


1969

2.
Działalność partii politycznych, organizacji młodzieżowych i społecznych. Administracja powiatu i rady narodowe, [w:] Z dziejów ziemi chojeńskiej, red. T. Białecki, Szczecin 1969, s. 229–282.
3. Rozwój życia kulturalnego, [w:] ibidem, s. 374–392.
4. Sport i turystyka w powiecie chojeńskim, [w:] ibidem, s. 443–461.
1971

5. Rozwój życia kulturalnego w powiecie pyrzyckim w latach 1945–1969, „Ze-szyty Pyrzyckie” t. 4 (1971), s. 77–108.
6. Handel i zaopatrzenie ludności powiatu Łobez w latach 1945–1970, [w:] Z dziejów ziemi łobeskiej, red. T. Białecki, Szczecin 1971, s. 269–290.
7. Działalność rad narodowych i podziały administracyjne powiatu łobeskiego w latach 1945–1970, [w:] ibidem, s. 437–447.
1973

8.
Handel i zaopatrzenie ludności powiatu wolińskiego w latach 1945–1970, [w:] Z dziejów ziemi wolińskiej, red. T. Białecki, Szczecin 1973, s. 342–368.
1976

9.
Archiwa zakładowe w rewolucji archiwalnej, „Archiwista” R. 12 (1976), nr 3, s. 1–9.
10.Gospodarka komunalna i mieszkaniowa w latach 1945–1974, [w:] Ziemia choszczeńska. Przeszłość i teraźniejszość, red. S. Lasek, Szczecin 1976, s.269–283.
1977

11. Problem granicy zespołów akt miejskich ziem zachodnich i północnych w latach 1945–1950, „Archeion” R. 65 (1977), s. 47–59.
1978

12.
Materiały źródłowe do dziejów Urzędu i Oddziałów Informacji i Propagandy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 22 (1978), z. 1, s. 143–157.
13. Proces repolonizacji Pomorza Zachodniego w latach 1945–1949, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 22 (1978), z. 3, s. 7–22.
14. Informator o materiałach źródłowych do dziejów osadnictwa i akcji uwłaszczeniowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949, „Informator Archiwalny” t. 1 (1978), s. 15–27.
15. Informator o materiałach archiwalnych do dziejów kultury i sztuki, sportu i turystyki, propagandy i repolonizacji na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949, „Informator Archiwalny” t. 1 (1978), s. 52–61 [współautor: U. Bielicka].
16. [oprac.] Miasta. Odbudowa miast, przemysł, komunikacja, łączność, trans-port, rzemiosło, świadczenia rzeczowe, danina narodowa, spółdzielczość, „Informator Archiwalny” t. 2 (1978), s. 1–14 [współautor: J. Popik].
17. Polska ludność rodzima na Pomorzu Zachodnim w okresie III Rzeszy, „Głos Szczeciński” z 8.07.1978 r.
18. Dokumentacja projektowa dotycząca inżynierii wodnej w zasobie WAP, Biuletyn Informacyjny – INTORG, Szczecin nr 3 (1978).
1979

19. [rec.] Rakos E., Rudohradsky S., Slovenski narodne organy 1943–1968, Bratislava 1973, „Archeion” t. 67 (1979), s. 234–235.
20. Archiwum szczecińskie w służbie gospodarki narodowej, [w:] Archiwa w służbie gospodarki narodowej, Warszawa 1979, s. 78–83.
21. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–marzec 1946, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 23 (1979), z. 2, s. 81–99.
22. Gospodarka wodami morskimi i śródlądowymi Pomorza Zachodniego w świetle dokumentacji źródłowej WAP Szczecin, [w:] Gospodarka morska jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Zachodniego, red. Z. Borzycki, Szczecin 1979, s. 490–501.
23. [oprac.] Budownictwo wodne, regulacja rzek, „Informator Archiwalny” t. 4 (1979), s. 5–14 [współautorzy: E. Woltman, J. Popik].
24. [oprac.] Melioracje, drenowanie, „Informator Archiwalny” t. 4 (1979), s. 45–49 [współautorzy: E. Woltman, J. Popik].
25. [oprac.] Pomorze Zachodnie 1945 r. Materiał źródłowy, „Informator Archiwalny” t. 3 (1979), s. 5–25.
26. [oprac.] Port szczeciński, „Informator Archiwalny” t. 4 (1979), s. 40–44 [współautorzy: E. Woltman, J. Popik].
27. [oprac.] Regulacja Odry, „Informator Archiwalny” t. 4 (1979), s. 14–22 [współautorzy: E. Woltman, J. Popik].
28. [oprac.] Pomiary głębokości, dokumentacja sondażowa, rozmieszczenie wraków, „Informator Archiwalny” t. 4 (1979), s. 22–40 [współautorzy: E. Woltman, J. Popik].
29. [oprac.] Warunki klimatyczne, „Informator Archiwalny” t. 4 (1979), s. 49–51 [współautorzy: E. Woltman, J. Popik].
30. [oprac.] Katalog materiałów archiwalnych, t. 1: Gospodarka wodna, ochrona naturalnego środowiska, badania i poszukiwania geologiczne, Szczecin 1979.
31. Propozycja tematów badawczych w oparciu o zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie, [w:] Nauki humanistyczne na Pomorzu Zachodnim. Sesja naukowa 5 i 6 grudnia 1979 r., Szczecin 1979.


1980

32. Przydatność zasobu WAP do badań stosowanych i historycznych, [w:] Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie 1945–1990, red. K. Kozłow-ski, Szczecin 1980, s. 44–55.
33. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Szczecinie w okresie referendum (1946) i wyborów do Sejmu Ustawodawczego (1947), „Przegląd Zachodniopomorski” R. 24 (1980), z. 1, s. 97–112.
34. [red.] Organizacje kombatanckie Pomorza Zachodniego w dokumencie archiwalnym 1945–1949, „Informator Archiwalny” t. 6 (1980).
35. Materiały źródłowe do dziejów Pomorza Zachodniego w Archiwum Akt Nowych, „Informator Archiwalny” t. 5 (1980), s. 17–31.
36. Szczecin w dokumencie – 1945 r., Szczecin 1980 [współautorzy: T. Białec-ki, K. Kozłowski].
37. Uwagi w sprawie zarządzania dokumentacją przedarchiwalną, „Archiwi-sta” 1980, nr 4, s. 18–23.
38. Źródła do dziejów rybołówstwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950, Szczecin 1980 [współautor: K. Jaworski].
39. [red.] Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, cz. I, Szczecin 1980.


1981

40. W sprawie syntetycznego ujęcia dziejów polityczno-społecznych Pomorza Zachodniego w latach 1945–1950, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 25 (1981), z. 3–4, s. 117–129.
41. [rec.] Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie 1961–1981, red. J. Górski, Koszalin 1981, „Rocznik Słupski” t. 3 (1981), s. 216–219.
42. [oprac.] Katalog materiałów archiwalnych, t. 2: Kolejnictwo, drogownic-two; kanalizacja miejska, sieć wodociągowa, gazociągi, rurociągi, groma-dzenie wody, wieże ciśnień; kable energetyczne i telekomunikacyjne, Szczecin 1981 [współautorzy: W. Kułkiewicz, M. Stelmach].
43. [red.] „Informator Archiwalny” 1981.
44. [red.] Oddziały Wojewódzkiego Archiwum Państwowego: dzieje i zasób, „Informator Archiwalny” t. 7 (1981).


1982

45. Kierunki i zakres informacji publikowanej o dziejach i zasobie WAP w Szczecinie (1945–1980), „Archeion” R. 74 (1982), s. 103–114.
46. Miasta zachodniopomorskie u progu planu odbudowy (trzyletniego), „Przegląd Zachodniopomorski” R. 26 (1982), z. 1–2, s. 7–14.
47. Kancelaria miejska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1950, cz. 1–2, Szczecin 1982.
48. [red.] „Informator Archiwalny” 1982.


1983

49. Procesy aktotwórcze w polskich urzędach miejskich 1918–1939, Szczecin–Warszawa 1983.
50. Samorząd miejski na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 27 (1983), z. 3–4, s. 201–216.
51. Akta Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 1945–1950, „Informator Archiwalny” t. 11 (1983), s. 53–57.
52. Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. 1: Życie społeczno-polityczne w latach 1945–1949, wyd. T. Białecki, Z. Chmielewski, Szczecin 1983.
53. [rec.] Źródła do dziejów regionu przemyskiego w latach 1944–1949, oprac. A. Fenczak, E. Forbot, red. Z. Konieczny, Przemyśl 1979, „Archeion” R. 75 (1983), s. 253–256.
54. Pionierskie lata przyjaźni polsko-radzieckiej na Pomorzu Szczecińskim. Dokumenty z lat 1945–1948, wyd. Z. Chmielewski, K. Kozłowski, Szcze-cin 1983.
55. [red.] „Informator Archiwalny” 1983.


1984

56. Ustrój i organizacja władz miejskich Pomorza i Wielkopolski w latach 1919–1933, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 28 (1984), z. 1–2, s. 29–40.
57. Samorząd miejski po pierwszej wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” nr 1 (1984), s. 35–49.


1985

58. Podstawowe źródła do dziejów Szczecina w okresie Polski Ludowej, „Szczeciński Informator Archiwalny” R. 1 (1985), s. 85–105.
59. [oprac.] Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. 2: Zagadnienia osadniczo-demograficzne w latach 1945–1950, Szczecin 1985 [współautor: T. Białecki].
60. Ustrój i organizacja władz miejskich Pomorza i Wielkopolski w latach 1933–1939, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 29 (1985), z. 3–4, s. 41–55.
61. Źródła do dziejów polskiego ruchu robotniczego na Pomorzu Zachodnim w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie, [w:] Stan źródeł do dziejów polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych, Warszawa 1985, s. 223–233.
62. [red.] „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 1 (1985).


1986

63. Piśmiennictwo historyczne o ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945–1985, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 30 (1986), z. 1, s. 49–68.
64. [oprac.] Pierwszy wojewoda szczeciński. Dokumenty i komentarze 1945–1949, Szczecin 1986 [współautor: K. Kozłowski].
65. Akta Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego źródłem do dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1945–1950, „Szczeciński Informator Archiwalny” R. 2 (1986), s. 91–112.
66. Środowisko historyczne Szczecina w latach 1945–1949, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 30 (1986), z. 4, s. 29–54.
67. [red.] „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 2 (1986).


1987

68. Metodyczne aspekty wartościowania akt najnowszych w świetle literatury archiwalnej, „Archeion” R. 82 (1987), s. 29–42.
69. Historiografia zachodniopomorska w latach 1945–1949, cz. 1: W sprawie programu badawczego, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 31 (1987), z. 2, s. 7–27.
70. Przegląd publikowanego dorobku dr. Bogdana Frankiewicza (W 65-lecie urodzin), „Szczeciński Informator Archiwalny” R. 3 (1987), s. 11–16.
71. [red.] „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 3 (1987).


1988

72. [rec.] B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985, „Archeion” R. 84 (1988), s. 266–275.
73. Historiografia zachodniopomorska w latach 1945–1949, cz. 2: Główne kierunki badań, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 32 (1988), z. 1–2, s. 33–53.


1989

74. XXX-lecie „Przeglądu Zachodniopomorskiego”, „Przegląd Zachodniopomorski” R. 33 (1989), z. 3–4, s. 387–391.
75. Historiografia zachodniopomorska 1945–1985, Szczecin 1989.
76. Baza źródłowa i stan badań nad obozami hitlerowskimi na Pomorzu Zachodnim w latach 1939–1945, [w:] Obozy hitlerowskie na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim w latach drugiej wojny światowej. Materiały z konferencji naukowej, red. L. Janiszewski, Szczecin 1989, s. 72–100.
77. Materiały do dziejów Szczecińskiego Pedagogium w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” nr 4 (1989), s. 19–23 [współautor: J. Podralski].
78. Rozwój stosunków demograficznych, [w:] Dobrzany (dzieje miasta), red. L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin 1989, s. 94–105.
79. Rozwój życia politycznego i przemiany administracyjne, [w:] ibidem, s. 62–77.
80. Służba zdrowia i opieka społeczna, [w:] ibidem, s. 144–154.


1990

81. Pionierskie lata w powojennych dziejach Chociwla (1945–1950), „Przegląd Zachodniopomorski” R. 34 (1990), z. 3, s. 5–30 [współautor: E. Brzosko].
82. Kształtowanie się najnowszej historiografii zachodniopomorskiej dotyczącej stosunków pomorsko-polskich, [w:] Polska-Pomorze Zachodnie. Związki historyczne, red. K. Kozłowski, Szczecin 1990, s. 231–263.


1991

83. Kształtowanie się najnowszej historiografii zachodniopomorskiej dotyczącej stosunków pomorsko-polskich, [w:] Z badań nad dziejami stosunków polsko-niemieckich, red. A. Czubiński, R. Wryka, Poznań 1991, s. 209–234.
84. Zachodniopomorskie piśmiennictwo historyczne w latach 1950-1956. Narodziny lokalnego środowiska historycznego, „Studia Historyczne” nr 3 (1991), s. 149–173.
85. Obecność biuralizmu w ustroju administracyjnym II Rzeczypospolitej, „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 5 (1991), s. 57–72.
86. Znaczenie źródeł archiwalnych dla nauki i gospodarki narodowej, [w:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich: Przemyśl, 27–29 sierpnia 1986 roku, Warszawa 1991, s. 191–197 [współautor: K. Kozłowski].
87. Udział wyższych uczelni Pomorza Zachodniego w przekształceniach strukturalnych: 1945–1985, „Ziemie Zachodnie i Północne” t. 4 (1991), s. 319–343.


1992

88. Udział nauk, szkolnictwa wyższego i regionalnych towarzystw w przemianach społecznych na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 1992 [współautor: L. Turek-Kwiatkowska].
89. Pozakancelaryjne uwarunkowania procesu aktotwórczego – na przykładzie administracji państwowej w Księstwie Warszawskim, „Archeion” R. 90 (1992), s. 7–27.
90. Przesłanki modyfikowania procesu aktotwórczego na ziemiach polskich w pierwszej fazie rozwoju akt spraw (1807–1931). Zarys problemu, [w:] Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci prof. Andrzeja Tom-czaka, red. J. Dygdała, B. Woszczyński, Toruń 1992, s. 200–209.
91. Pozakancelaryjne uwarunkowania procesu aktotwórczego w urzędach administracji 1807–1980, Szczecin 1992.
92. Przejawy upolitycznienia administracji polskiej w XIX i XX wieku. Zarys problemu, „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 6 (1992), s. 63–90.


1993

93. Z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Henryka Lesińskiego, „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 7 (1993), s. 7–11.
94. Narodziny i rozwój biuralizmu na ziemiach polskich w okresie zaborów, „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 7 (1993), s. 13–34.
95. [rec.] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1: 1918–1984, red. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Łódź 1988, „Archeion” R. 91 (1993), s. 154–156.


1994

96. Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa–Szczecin 1994.
97. Problematyka archiwalna na pierwszych zjazdach historyków polskich (1880–1900), „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 8 (1994), s. 53–66.


1995

98. Zasady zarządzania aktami w urzędach administracji w dobie rozwijającego się kapitalizmu, „Archeion” R. 94 (1995), s. 22–40.
99. [rec.] Materiały archiwalne do „wydarzeń gryfickich” z 1951 roku, wyd. K. Kozłowski, Szczecin 1992, „Archeion” R. 94 (1995), s. 135–138.
100.Z okazji jubileuszu – o dorobku naukowym prof. dr hab. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej, „Szczeciński Informator Archiwalny” R. 9 (1995), s. 10–16.


1996

101. Problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. na tle jego historycznej ewolucji, [w:] 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka, społeczeństwo, kultura. Materiały z sesji naukowej, Szczecin 19–20 maja 1995 r., red. K. Kozłowski, E. Włodarczyk, Szczecin 1996, s. 47–56.
102. [red.] Katyń – 55. rocznica zbrodni. Materiały z konferencji naukowej w Szczecinie 21–22 kwietnia 1995 r., Szczecin 1996.
103. Historyczne i współczesne przesłanki procesów integracyjnych wśród społeczności przygranicznych Polski i Niemiec – szanse realizacji idei euroregionów, „Europa Regionum” t. I (1996), s. 115–127.
104. [oprac.] Piotr Zaremba. Dziennik 1945, Szczecin 1996 [współautor: J. Macholak].


1997

105. Problem poszanowania zespołu w najnowszej literaturze zachodnioeuropejskiej, [w:] Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archi-wów. Materiały sympozjum, Toruń 20 i 21.10.1995 r., red. H. Robótka, Toruń 1997, s. 27–33.
106. Obecność meisnerowskiej koncepcji genetyki akt w studiach nad procesem aktotwórczym, [w:] Czas i Dokument. Studia nad procesem akto-twórczym, red. A. Wirski, Koszalin 1997, s. 41–57.
107. Die Geschichte der pommerschen Städte in der polnischen Historiographie. Stand und Aufgaben der Forschung, [w:] Mecklenburg und seine ostelbischen Nachbarn, Schwerin 1997, s. 190–204.
108. Walory źródłowe a funkcje akt polskiej administracji XIX i XX wieku. Wprowadzenie do problemu, [w:] W kręgu ludzi morza, red. R. Woźniak, Szczecin 1997, s. 135–142.
109. Maciej Dziedzicki – prekursor czy kontynuator polskiej myśli archiwalnej, „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 9 (1997), s. 5–16.


1998

110. [red.] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945–1954: Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r., Szczecin 1998.
111. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym ogniwem systemu represji w Polsce w latach 1945–1955, [w:] ibi-dem, s. 9–13.
112. Polskie archiwa w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Archiwa polskie, red. K. Kozłowski, Warszawa 1998, s. 31–39.
113. Początki i rozwój szkolnictwa wyższego w regionie zachodniopomorskim, [w:] Region europejski a polskie województwo. Materiały z konferencji naukowej, red. A. Bałaban, Toruń 1998, s. 36–48.
114. Przegląd źródeł i literatury do dziejów Szczecina po roku 1945, [w:] Dzieje Szczecina, t. IV: 1945–1990, red. T. Białecki, Szczecin 1998, s. 13–37.
115. Struktura ludnościowa i narodowościowa Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej, [w:] Pomeranica Ethnica, red. M. Giedrojć, Szczecin 1998, s. 53–61.
116. Wojsko stymulatorem czy gwarantem polonizacji ziem zachodnich i północnych po roku 1945?, Studia Bałtyckie: „Historia” t. 3 (1998), s. 313–329.
117. W sprawie historiografii dziejów miast zachodniopomorskich po roku 1945, „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 11 (1998), s. 121–135.
118. Nestor i przyjaciel. W 65. rocznicę urodzin prof. Tadeusza Białeckiego, „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 11 (1998), s. 5–13.
119. Procesy integracyjne w polsko-niemieckiej strefie przygranicznej: zagrożenia i nadzieje, [w:] Szczecińskie pogranicze, red. K. Kozłowski, Szcze-cin 1998, s. 21–31.
120. [rec.] Szczecin na przestrzeni wieków. Historia – kultura – sztuka, red. E. Włodarczyk, Szczecin 1995, „Zapiski Historyczne” R. (1998), z. 1, s. 165–166.


1999

121. Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych, „Archeion” t. 100 (1999), s. 51–69.
122. Nauka i szkolnictwo wyższe w życiu intelektualnym Pomorza Zachodniego po 1945 roku, [w:] Kongres Pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza, red. H. Bronk, E. Włodarczyk, Szczecin 1999, s. 189–206.


2000

123. Problemy z wolną zasadą proweniencji, „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 13 (2000), s. 29–38.
124. Archiwa polskie w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Archiwa polskie i ich zbiory, red. K. Kozłowski, Warszawa 2000, s. 27–32.
125. Uniwersytet Szczeciński. Działalność naukowo-badawcza w latach 1985–2000, [w:] Środowisko naukowe Szczecina u progu XXI wieku, Szczecin 2000, s. 205–266 [współautor: D. Koźmian].
126. Adolf Brenneke w poszukiwaniu oryginalnej formuły dla zespołu archiwalnego, [w:] Tożsamość i partnerstwo. Studia z dziejów najbliższego są-siedztwa, red. M. Zymomrja, Koszalin–Kirowohrad 2000, s. 125–130.
127. Procesy integracyjne w polsko-niemieckiej strefie przygranicznej: zagrożenia i nadzieje, [w:] Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, red. K. Kozłow-ski, Szczecin 2000, s. 597–603.
128. Zachodniopomorska perspektywa triady: samorząd lokalny–euroregion–integracja europejska, [w:] Społeczeństwa lokalne w perspektywie integracji europejskiej, red. R. Woźniak, Koszalin 2000, s. 289–300.


2001

129.
Adolf Brenneke: od Gdańska do Berlina-Dahlem, [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8.06.2000, red. A. Przywu-ska, J. Rdzanek, Gdańsk 2001, s. 73–90.
130. Kierunki rozwoju współczesnej archiwistyki, „Archiwista Polski” R. 6 (2001), nr 3–4 (23–24), s. 9–24.
131. Zachodniopomorskie szkoły wyższe w Gierkowskiej dekadzie, [w:] Lata 1970–1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim, red. H. Komarnicki, K. Kozłowski, Szczecin 2001, s. 53–65.
132. Redaktor paryskiej „Kultury” Jerzy Giedroyc doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, „Kronika Szczecina” 2000, Szczecin 2001, s. 143–150.
133. Zachodniopomorskie badania regionalne po II wojnie światowej, [w:] Historia w ruchu regionalnym, red. A.J. Omelniuk, Wrocław 2001, s. 21–38.

Opracowała Agnieszka Gut

z: Księgi pamiątkowej dedykowanej profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin "Historia lux veritatis"

koordynacja: Biuro Informacyjne Uniwersytetu Szczecinskiego Eduks.pl