dr
Waldemar Prusik
 
życiorys zawodowy
badania
konferencje
publikacje
studenci
kontakt
 
 studenci

- Antropologia filozoficzna (w, ćw)
- przegląd historycznych ujęć człowieka od orfizmu po współczesność, ich analiza ze względu na
  pojęcie osoby;
- analiza faktu ludzkiego
- struktura ontyczna człowieka
- jaźń a dusza
- zagadnienie osoby
- kultura jako płaszczyzna osobowych działań człowieka
- negacje kultury osobowej
- Aksjologia (w, ćw)
- filozoficzne źródła teorii wartości
- obiektywizm i subiektywizm w rozumieniu wartości
- absolutyzm, relacjonizm, relatywizm
- hierarchizacje wartości (i ich kryteria)
- poznanie wartości
- sposób istnienia wartości
- aksjologia a metafizyka (wartość a byt)
- definicje wartości (wartość a powinność)
- Filozofia średniowieczna (ćw)
- rozum a wiara 
- zagadnienia Boga w filozofii 
- ontologiczny dowód św. Anzelma z Canterbury
- drogi św. Tomasza z Akwinu 
- św. Tomasza z Akwinu teoria bytu;
- św. Bonawentury struktura bytu;
- Jana Dunsa Szkota struktura bytu;
- Zagadnienie uniwersaliów;
- Piotr Abelard
- Wilhelm Ockham
- Schyłek średniowiecza (Mikołaj Kuzańczyk)
- Nowożytna filozofia niemiecka
- inspiracje: neoplatonizm, Duns Szkot, Jakob Boehme, Mikołaj Kuzańczyk, Reformacja
- Leibniza system metafizyki
- Kanta filozofia krytyczna
- Fichtego idealizm subiektywny
- Schellinga idealizm obiektywny
- Hegla idealizm absolutny
- Dalsze implikacje idealizmu niemieckiego (zarys)

koordynacja: Biuro Informacyjne Uniwersytetu Szczecinskiego Eduks.pl