ďťż Uniwersytet Szczecinski - Szczecin Humanistyczny
 

Szczecin Humanistyczny
 
 

   

 
 
 opis

SZCZECIN HUMANISTYCZNY
cykl  wykładów otwartych 
na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego
pod patronatem Jego Magnificencji Rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka  

 

Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010. Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura. 

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US, serdecznie zaprasza na wykład otwarty z cyklu Szczecin Humanistyczny, który odbędzie się 9 stycznia 2013 roku. Wykład na podstawie monografii autorskiej Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010. Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura, wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski. Spotkanie odbędzie się w Czytelni Humanistycznej Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie o godzinie 10.00. 

Kazimierz Kozłowski urodził się 13 października 1942 r. w Podlipkach w byłym województwie wileńskim, ob. obwód witebski (Białoruś). W 1946 r. wraz z rodzicami przyjechał do Polski; dzieciństwo i młodość spędził w Wielkopolsce. Maturę zdał w Chodzieży, następnie podjął naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu, po ukończeniu którego w 1963 r. rozpoczął pracę zawodową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryficach (a także w LO na 1/2 etatu), łącząc ją z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych WSP w Gdańsku. Od 1967 r. do 1973 r. pracował w administracji państwowej w Gryficach i Świnoujściu, będąc jednocześnie nauczycielem. W 1973 r. został dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, lecz w 1975 r. powrócił do wyuczonego zawodu historyka, obejmując funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie, którą pełnił przez 32 lata do 2007 r. Po uzyskaniu doktoratu w 1985 r. pracował także w Instytucie Historii WSP w Szczecinie. Pracę w szkolnictwie wyższym kontynuował po powstaniu Uniwersytetu Szczecińskiego w 1985 r. (uczestniczył w organizacji naszej uczelni) kontynuował pracę w Instytucie Historii US w niepełnym wymiarze godzin (do 1999 r.), a następnie w pełnym wymiarze godzin w Instytucie Politologii, z którym związany jest do dnia dzisiejszego. 

W 1971 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Dysertację doktorską pt. Kształtowanie się środowisk twórczych w Szczecinie (1945–1959) obronił w 1980 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej pt. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955) w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. W roku 1999 został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Szczecińskim; w 2004 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych; od 2006 r. jest  profesorem zwyczajnym US; od  2000 r. kieruje Zakładem Historii Społecznej i Badań Regionalnych w Instytucie Politologii i Europeistyki US. W roku akademickim 2011/2012 był pierwszym kierownikiem Studium Doktoranckiego. Po ukończeniu 65. roku życia zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora Archiwum Państwowego, nadal współpracując z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwum w Szczecinie (prowadzi seminarium doktorskie i współorganizuje sesje naukowe). 

Jest członkiem kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Historycznego od 1975 r.; Instytutu Kaszubskiego od roku 2003 (od 2012 r. Członek Honorowy); Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego od 1977 r. (dwukrotnie członek zarządu, obecnie Sekretarz Generalny STN). Od 40 lat związany jest ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, (przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej od 2005 roku). Był przewodniczącym Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej (od 2006 r.) oraz jest członkiem Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego (od 1989 r.) i wieloletnim członkiem Rady Archiwalnej w Warszawie. 

Jest równocześnie redaktorem naczelnym „Kroniki Szczecina” (od 1983 r.), członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Zachodniopomorskiego” (od 2000 r.), przewodniczącym Rady Programowej Wydawnictw Źródłowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowego w Szczecinie. Współpracuje z Archiwum Krajowym w Greifswaldzie.

Posiada wyróżnienia naukowe i państwowe, m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002 r.), Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (2003 r.). Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2003 r.);  Nagroda Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (2005 r.). W 2007 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność na rzecz archiwów i archiwistyki, a w roku 2008 nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię: Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo-władza-gospodarka-kultura. 

Profesor wypromował pięciu doktorów, około 300 magistrów, napisał kilkanaście recenzji rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, a także na stopień profesora. Jest organizatorem kilkudziesięciu sesji i konferencji naukowych, głównie o tematyce archiwalnej, a także dotyczących procesów politycznych, społecznych, gospodarczych oraz militarnych na Pomorzu. Ogółem opublikował około 300 artykułów naukowych, w tym kilkanaście książek autorskich oraz wydanych pod jego redakcją – w tym biografii poświęconych liderom ziem Pomorza Zachodniego. Profesor opracował kilka tomów źródeł (m.in. Rok 1956 w województwie szczecińskim, czy Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko kołobrzeskiej 1945-1975). Szczególnie ważne są monografie: Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955; Od Października ’56 do Grudnia ’70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu 1956-1970; Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu 1945-2005. Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura, a także najnowsza monografia wydana w 2012 roku: Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010. Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura. Tom I i II.

Główne kierunki badań naukowych podejmowanych przez prof. Kozłowskiego – szczególnie o charakterze źródłowym – koncentrują się wokół przemian społecznych zachodzących w kraju i regionie w XX i XXI wieku oraz archiwistyki. Publikacje naukowe dotyczą zagadnień związanych z polonizacją i europeizacją Pomorza, procesami integracyjnymi, przemianami politycznymi, kulturowymi i militarnymi. Ważną rolę odgrywają badania nad rolą Kościoła w procesach społecznych, a także dotyczące funkcjonowania samorządu i biografie wybitnych postaci w regionie zachodniopomorskim.

(Biogram opracowany został przez dra Piotra Chrobaka). 

Serdecznie zapraszamy.


Wojna, pamięć, tożsamośćDziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US, serdecznie zaprasza na wykład otwarty z cyklu Szczecin Humanistyczny, który odbędzie się 31 maja 2012 roku. Wykład Wojna, pamięć, tożsamość wygłosi prof. dr hab. Jan M. Piskorski.Jan M. Piskorski jest profesorem europejskich studiów porównawczych na Uniwersytecie Szczecińskim, tłumaczem i publicystą, m.in. „Odry”, „Więzi”, hiszpańskiego „L'Avenç” oraz niemieckich miesięczników społecznokulturalnych „Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken” oraz „Blätter für deutsche und internationale Politik”. Jest także profesorem wizytującym wielu uniwersytetów zagranicznych, także pozaeuropejskich.Profesor Piskorski jest laureatem prestiżowej nagrody Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk. Profesor jest redaktorem i współautorem publikacji Pomorze poprzez wieki (1999, nagroda Klio, wydanie niemieckie), autorem książek Polacy i Niemcy. Czy przeszłość musi być przeszkodą? (2004 i dwa wydania niemieckie) i Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie (2010 i 2011, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nominacja do nagrody „Polityki” na najlepszą książkę historyczną oraz do Nagrody Literackiej „Srebrny Kałamarz” Fundacji Zielona Gęś im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; w przygotowaniu tłumaczenia), jak również wielu innych książek i artykułów publikowanych m.in. w Austrii, Hiszpanii, Indiach, Niemczech, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.Wykład odbędzie się w Sali Rady Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie, o godzinie 10.00.IDEA:Celem wykładów SZCZECIN HUMANISTYCZNY jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, krzewienie idei studium humanitatis, prezentacja humanistycznych intencji edukacji w duchu tolerancji i dialogu. Swoje wykłady w szczecińskim cyklu miały już takie gwiazdy polskiej nauki, jak prof. Jan Miodek, prof. Leszek Balcerowicz czy prof. Tadeusz Gadacz. ORGANIZATOR:dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US  - Dziekan Wydziału Humanistycznego USdr hab. Urszula Chęcińska, prof. US - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Humanistycznego USBiuro Promocji i Informacji Uniwersytetu Szczecińskiego PATRONAT:JM Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński KONSULTACJA NAUKOWA:prof. dr hab. Andrzej Witkowski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Edward Włodarczyk - Prorektor ds. Kształceniadr hab. Barbara Kromolicka, prof. US  - Dziekan Wydziału Humanistycznego US, dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US - Dyrektor Instytutu Filozofii __________________________________________________________

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić na

Święto Uniwersytetu Szczecińskiego

w ramach którego odbędzie się:

 

 

Wykład otwarty prof. dra hab.  JANUSZA JANECZKA pt. Skąd pochodzą najlepsi przyjaciele kobiet?

Sala Rady Wydziału Humanistycznego, ul. Krakowska 71-79
25 maja 2012 (piątek), godz. 12.00

Prof. dr hab. Janusz Janeczek (ur. 1952 r. w Sosnowcu), geolog. Karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień magistra geologii uzyskał w 1976 r., w 1983 - doktora nauk przyrodniczych, w 1993 został doktorem habilitowanym nauk o ziemi, tytuł profesorski uzyskał w 1999 r. Od 1984 r. prof. Janeczek związany jest z Uniwersytetem Śląskim; od grudnia 2004 r., jako profesor zwyczajny; w latach 1999−2002 był prorektorem ds. nauki, promocji i współpracy międzynarodowej, w latach 2002−2005 rektorem tej uczelni.
W kręgu zainteresowań prof. Janusza Janeczka leżą: mineralogia i geochemia naturalnych reaktorów jądrowych w Gabonie; naturalne analogi różnych form zużytego paliwa jądrowego oraz składowisk odpadów promieniotwórczych; mineralogia środowiskowa, a w szczególności mineralogia pyłów atmosferycznych; przeobrażenia hydrotermalne minerałów; krystalochemia minerałów.

Prof. Janusz Janeczek  jest między innymi: autorem lub współautorem ponad stu artykułów i promotorem sześciu doktorów, beneficjentem licznych grantów naukowych i stypendystą Fulbrighta. Odbył również liczne staże (Anglia, USA, Japonia) i wyjazdy naukowe (USA, Irlandia, Egipt, Niemcy, Dania, Japonia, Włochy, Austria). W latach 1998−2002 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. W latach 2005−2008 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W grudniu 2010 roku został powołany na członka Rady Narodowego Centrum Nauki przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest Przewodniczącym Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN.
Podróżnik, obdarzony talentem literackim humanista. Miłośnik muzyki, sztuki i literatury, zwłaszcza poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Zainspirowany wierszem poety pt. Pomnik studenta spowodował powstanie Pomnika Studenta przez Rektoratem Uniwersytetu Śląskiego.

__________________________________________________________

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie z Joanną i Janem Kulmami

z okazji Światowego Dnia Książki

Uroczystość odbędzie się 23 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00
w Sali Strumiańskiej Biblioteki Głównej US
(ul. Tarczyńskiego 1)

 

23 kwietnia 2012 roku zarówno w Polsce, jak i na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Książki. Data wiąże się z twórczością Miguela Cervantesa i Williama Szekspira. Święto zostało ustanowionew1995 roku przezUNESCO, ale jego tradycja sięga lat trzydziestych XX wieku iwywodzi się z Hiszpanii. Uroczystościom od początku towarzyszy symbol róży związany z katalońską legendą ośw. Jerzym.

Uniwersytet Szczeciński, w ramach cyklicznych spotkań pod nazwą „Szczecin Humanistyczny”, pragnie świętować z całym czytelniczym światem, nie zapominając o tradycjach i dokonaniach polskich twórców. W tym dniu serdecznie zapraszamy na spotkanie z Joanną i Janem Kulmami, które uświetni premiera nieznanej dotąd bajki autorstwa Joanny Kulmowej, doktora  honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Honorowej Obywatelki Szczecina. Premierowa bajka opowiada o róży...

Zaproszonym gościom wręczone zostaną wyjątkowe upominki…


Celem wykładów SZCZECIN HUMANISTYCZNY jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, krzewienie idei studium humanitatis,   prezentacja humanistycznych intencji edukacji - w duchu tolerancji, ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie humanitas.

Człowiek to miasto, w którym mieszka.
Szczecin jest  miastem  humanistycznym,  o niezwykłej historii i tradycji. Miastem wielokulturowym, w którym spełnia się definicja
człowieka i obywatela , jego praw i wolności.


 


 

 

                      

 

                      

 

 

     

 
 
serwis powstal dzieki systemowi eduks.pl strona główna Uniwersytetu Szczecińskiego